REGULAMIN KLUBU B90

 

§ 1. WARUNKI OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych w Klubie B90, znajdującym się przy ul. Doki 1 w Gdańsku – na terenie byłej Stoczni Gdańskiej

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

3. Niniejszy Regulamin jest wydany przez Organizatora Imprezy – Sopocka Odessa z siedzibą w Sopocie przy ul. Boh. Monte Cassino 54, 81-759 Sopot, NIP: 585 133 63 52, REGON: 810475070 (dalej: „Organizator”).

4. Wejście na teren Imprezy oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.

5. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

1) Bilet – uprawnienie do uczestniczenia w Imprezie, wymieniane przez Organizatora na Opaskę.
2) Opaska – indywidualny identyfikator wymieniany za zwrotem Biletu.
3) Teren Imprezy – należy przez to rozumieć miejsce gdzie będzie odbywała się Impreza (Klub B90 ul. Doki 1 Gdańsk)
4) Regulamin obiektu – warunki przebywania oraz korzystania z obiektu, w tym znajdujących się tam urządzeń, a także zakazu wstępu w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności wydane przez właściciela obiektu .
5) Kierownik do spraw bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy.
6) Służba informacyjna – osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora; posiadające właściwy identyfikator nadany przez Organizatora.
7) Służbie porządkowej – osoby podlegające Kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora, legitymujące się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 lub 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221,
ze zm.), posiadające właściwy identyfikator nadany przez Organizatora.
8) Uczestnik – osoba fizyczna uprawniona do udziału w Imprezie, posiadająca ważny Bilet.
9) Unijny Certyfikat Covid - Dokument przyznawany  osobom, które przyjęły wymagane dawki szczepionki przeciw COVID-19, dostępny do pobrania po zalogowaniu na Internetowe Konto Pacjenta (https://pacjent.gov.pl/) lub w aplikacji mObywatel. 

Wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące Unijnego Certyfikatu Covid mają zastosowanie także do krajowych zaświadczeń o szczepieniu. 

 

 

§ 2. WSTĘP NA TEREN IMPREZY
 

1. Wstęp na teren Imprezy mają osoby posiadające ważny dokument tożsamości, Bilet i posiadające nie mniej niż 18 lat.

2. Osoby posiadające bilet z puli Health Pass Ticket obowiązane są przed wejściem na Teren Imprezy okazać Unijny Certyfikat Covid. 

3. Osoby, które w dniu koncertu mają ukończone 13 lat (ale nie mają ukończone 18lat) mogą wejść na koncert za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Wzór zgody znajduję się na stronie klubu-regulamin. Osoby, które w dniu koncertu nie mają ukończonych 13 lat mogą wejść na koncert wyłącznie pod opieką osoby dorosłej wskazanej przez rodziców/opiekunów prawnych i za ich pisemna zgodą. Wzór zgody znajduje się na stronie klubu-regulamin. Wzór zgody można ściągnąć tutaj – Zgoda do 13 roku życia PL / Zgoda do 13 roku życia EN / Zgoda powyżej 13 roku życia PL / Zgoda powyżej 13 roku życia EN.

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może zażądać od Uczestnika okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamości.

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przy pierwszym wejściu na Imprezę Bilet zostaje wymieniony przez Organizatora na Opaskę. Opaska zostaje trwale założona na rękę Uczestnika. Z Opaski może korzystać tylko jedna osoba. Zdjęcie Opaski z ręki równoważne jest z rezygnacją z udziału w Imprezie. W celu uniknięcia wątpliwości uszkodzenie lub zerwanie Opaski z ręki poza terenem Imprezy jest równoznaczne z rezygnacją z Imprezy. Organizator wymienia Opaskę w przypadku jej uszkodzenia lub zerwania z ręki wyłącznie gdy nastąpiło to na terenie Imprezy.

6. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę osobom:
1) nie posiadającym Biletu lub Opaski,
2) nie posiadającym dokumentu tożsamości,
3) znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
4) posiadającym ubiór utrudniający rozpoznanie (np. kominiarki),
5) które swoim zachowaniem naruszają porządek, są agresywne lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi Imprezy.

7. Organizator zapewnia:
1) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
2) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
3) zaplecze higieniczno-sanitarne;
4) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
5) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu Imprezy;
6) sprzęt gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia Imprezy w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
7) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem Imprezy.

 

§ 3. SPRZEDAŻ BILETÓW
 

    1. Uczestnicy nie posiadający ważnych Biletów mogą dokonać ich zakupu w kasach Imprezy.

    2. Bilety dostępne są w dwóch pulach: Ogólnej i Health Pass Ticket. Bilety z puli Health Pass Ticket przeznaczone są dla osób, które w dniu wstępu na teren Imprezy będą posiadały ważny Unijny Certyfikat Covid.

    3. Zakup Biletu z puli Health Pass Ticket nie wymaga okazania Unijnego Certyfikatu Covid. W czasie zakupu biletu Health Pass Ticket każdy uczestnik musi zaświadczyć, że posiada Unijny Certyfikat Covid i okaże go przed wejściem na teren Imprezy. 

    4. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji przy wejściu na teren Imprezy Unijnego Certyfikatu Covid u osób posiadających Bilety Koncertowe Health Pass Ticket. Brak ważnego Unijnego Certyfikatu Covid może skutkować odmową wstępu z uwagi na limit miejsc dla osób niezaszczepionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

    5. Weryfikacja posiadania Unijnego Certyfikatu Covid odbywać się będzie poprzez okazanie kodu QR w aplikacji mObywatel lub wydruku pobranego z Internetowego Konta Pacjenta wraz z dowodem tożsamości. 

    6. Bilety z puli Ogólnej nie wymagają posiadania Unijnego Certyfikatu Covid.

    7. W przypadku Biletów imiennych, dane wskazane na Bilecie muszą być zgodne z danymi wynikającymi z Unijnego Certyfikatu Covid oraz dowodem tożsamości Klienta.

    8. Osoba dokonująca zakupu Biletu może zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.

    9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że liczba Biletów dostępnych w kasach Imprezy jest ograniczona.

    10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu wykroczeń Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

§ 4. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY


1. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń Służb Porządkowych.

2. Służby Porządkowe legitymujące się identyfikatorem wydanym przez Organizatora umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
2) legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości;
3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży Uczestników, w przypadku podejrzenia, że Uczestnicy wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w ust. 4 poniżej;
4) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub Regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
6) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik ochrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparciu ataku na przedstawiciela Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr. 114, poz. 740, ze zm.).

3. Uczestnicy Imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Imprezy.

4. Uczestnikom zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Imprezy:

1) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
2) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
3) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
4) napojów alkoholowych,
5) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
6) jedzenia oraz wszelkich płynów i napojów,
7) zamkniętych paczek i pakunków,
8) sprzętu do rejestracji obrazu lub/i dźwięku.

5. Na terenie Imprezy zabrania się:

1) wprowadzania zwierząt,
2) wchodzenia z rowerami, na rolkach lub deskorolkach,
3) prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, akwizycyjnej i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora,
4) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku (np. płoty, mury, maszty, słupy, dachy);
5) wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów (np.: zaplecze sceny, pomieszczenia służbowe);
6) rzucania wszelkimi przedmiotami;
7) pisania na budowlach, ścianach, urządzeniach, drogach, ich malowania i oklejania;
8) zaśmiecania terenu Imprezy.

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie będą sprzedawane, podawane i spożywane napoje alkoholowe.

7. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych będzie odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

 

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTKNIKÓW IMPREZY

 

1. Uczestnicy naruszający zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Imprezy będą pociągnięci do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

2. Uczestnicy naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną usunięci z terenu Imprezy lub przekazani Policji.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku usunięcia z terenu Imprezy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami Ustawy Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet, koszty przybycia Imprezę, ani inne roszczenia.

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:

1) Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
2) Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

5. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do przestrzegania zasad dystansu społecznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi lub zaleceniami właściwych organów administracji rządowej oraz Wytycznymi Organizatora w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego.

6. Uczestnik Wydarzenia powinien unikać przebywania na terenie Wydarzenia w razie złego samopoczucia oraz wystąpienia objawów chorobowych (podwyższona temperatura ciała, suchy kaszel).


§ 6. REKLAMACJE

 

1. Uczestnicy Imprezy mogą składać reklamacje, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres Organizatora.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Organizator pisemnie poinformuje Uczestnika o wyniku postępowania reklamacyjnego.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe rozpowszechnione w trakcie Imprezy podlegają ochronie prawnej.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.b90.pl

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Ustawa.

4. Regulamin może być zmieniony przez Organizatora w każdym czasie i wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej www.b90.pl. 

5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).Regulamin imprezy masowej

 


Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2171. ), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się niniejszy regulamin imprezy masowej:


§1
1. Regulamin dotyczy imprez masowych (w rozumieniu art. 3 Ustawy) organizowanych  na terenie Klubu B90 (dalej także jako „B90”), tj. nieruchomości obejmującej działkę numer 160 z obrębu 68, adres: Doki 1 w Gdańsku, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą pod numerem: GD1G/00089887/1.
       
2. Organizatorem imprezy masowej jest Ewa Hronowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą SOPOCKA ODESSA Ewa Hronowska przy ul. B. Monte Cassino 54 w Sopocie (81-754), posiadającą NIP: 5851336352, adres e-mail: info@spatif.sopot.pl.
       
3. Wstęp na teren imprezy masowej mają osoby, które najpóźniej w dniu imprezy ukończyły  13 lat. Osoby, które ukończyły 13 lat, mogą uczestniczyć w imprezie masowej okazując przed wejściem pisemną zgodą opiekunów prawnych. Wzór zgody znajduje się na stronie klubu B90. 
       
4. Osoby, które w dniu imprezy nie mają ukończonych 13 lat, mogą wejść na teren imprezy wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej wskazanej przez opiekunów prawnych i za ich pisemną zgodą. Wzór zgody znajduje się na stronie klubu B90. 
       

5. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora (https://b90.pl/) oraz w formie plansz przy wejściach na teren imprezy.
       
6. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora oraz warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej.
       
7. Przez służbę informacyjną należy rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora.
       
8. Przez służbę porządkową należy rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

 

§2

1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej odpowiada Organizator imprezy. 
       

2. Wejście na teren imprezy jest biletowane. 
       

3. Bilet, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest ważny tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby posiadającej bilet. 
       

4. Bilety uprawniające do wejścia na teren imprezy masowej są imienne i nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży. 
       
5. Organizator może utrwalać przebieg imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach.

 

§3
1. Uczestnik imprezy jest obowiązany: 
a. nie zakłócać porządku publicznego; 
b. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, a także zapisów Ustawy; 
c. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych, dokument uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie oraz dokument tożsamości;
d. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej; 
e. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne, a w przypadku interwencji uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
           
2.  Ze względu na stan epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zabrania się udziału w imprezie masowej osobie chorej na Covid -19 lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
       
3. Uczestnik imprezy masowej przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w imprezie masowej wiąże się z ryzykiem zachorowania na Covid-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
       
4.  Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa w czasie przebywania w pomieszczeniach zamkniętych. 

 

§4
1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową osobom: 
a. wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych; 
b. utrudniającym służbom porządkowym i informacyjnym stwierdzenia uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej;
c. które nie wylegitymują się na żądanie służb informacyjnych i porządkowych w celu ustalenia ich tożsamości;
d. które odmówią przeglądania zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, takie jak: broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
e. które nie wykonują poleceń porządkowych lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu;
f. znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 
g. zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego; 
h. małoletnim do lat 13, nie będącym pod opieką osoby pełnoletniej. 
           
2. Podczas imprezy masowej zabrania się w szczególności: 
a. używania elementów odzieży lub przedmiotów służących do zakrycia twarzy mających na celu uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji (z wyłączeniem maseczek); 
b. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich;
c. rzucania przedmiotami; 
d. wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatora; 
e. zażywania środków odurzających lub psychotropowych; 
f. stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników imprezy masowej. 
           
3. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej: 
a. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń; 
b. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych; 
c. środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 
d. materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne; 
e. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących; 
f. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy; 
g.  wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników.
           
4. Powyższy wykaz przedmiotów, których wnoszenie na teren imprezy jest zabronione, nie jest wyczerpujący. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na teren imprezy masowej, służba informacyjna lub porządkowa ma prawo wskazać inne przedmioty jako niedozwolone i odmówić prawa wniesienia ich na teren imprezy. 
       
5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet. 


6. Zabronione jest, bez zgody Organizatora, utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, a także wnoszenie i posiadanie takich urządzeń w trakcie trwania imprezy.
       
7. Uczestnicy imprezy masowej mogą podczas jej trwania znajdować się pod wpływem silnych bodźców świetlnych lub dźwiękowych o natężeniu dopuszczonym prawem, jednak znacząco wyższym, niż normalnie spotykane w codziennym życiu. Osoby cierpiące na migreny i inne schorzenia, których objawy mogą się nasilić pod wpływem tych bodźców, samodzielnie podejmują decyzję o uczestnictwie w imprezie i nie mogą z tego tytułu zgłaszać względem organizatora jakichkolwiek roszczeń.
       
8. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. 


§5
    1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo: 
a. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze; 
b. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem; 
c.  skorzystać w razie potrzeby z pomocy medycznej na imprezie masowej; 
d. do niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie imprezy masowej.


§6
1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych. 
       
2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej mogą być usunięte z terenu imprezy masowej. 
       
3. W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, służby Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych. 
       
4. W przypadku zatrzymania uczestnika imprezy masowej przez służby informacyjne lub służby porządkowe, w związku ze złamaniem przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, Organizator imprezy masowej zastrzega sobie prawo tymczasowego zatrzymania i/lub zablokowania dokumentu upoważniającego do wstępu na imprezę masową.
        
5. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
a. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody;
b. zmiany Regulaminu, który wchodzi w życie z dniem opublikowania zmiany w sposób wskazany w §1 ust. 4 Regulaminu. 

Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” udzieloną przez PFR SA.

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce