REGULAMIN KLUBU B90

§ 1. WARUNKI OGÓLNE.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych w Klubie B90, znajdującym się przy ul. Doki 1 w Gdańsku – na terenie byłej Stoczni Gdańskiej

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

3. Niniejszy Regulamin jest wydany przez Organizatora Imprezy – Sopocka Odessa z siedzibą w Sopocie przy ul. Boh. Monte Cassino 54, 81-759 Sopot, NIP: 585 133 63 52, REGON: 810475070 (dalej: „Organizator”).

4. Wejście na teren Imprezy oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.

5. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
1) Bilet – uprawnienie do uczestniczenia w Imprezie, wymieniane przez Organizatora na Opaskę.
2) Opaska – indywidulany identyfikator wymieniany za zwrotem Biletu.
3) Teren Imprezy – należy przez to rozumieć miejsce gdzie będzie odbywała się Impreza (Klub B90 ul. Doki 1 Gdańsk)
4) Regulamin obiektu – warunki przebywania oraz korzystania z obiektu, w tym znajdujących się tam urządzeń, a także zakazu wstępu w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności wydane przez właściciela obiektu .
5) Kierownik do spraw bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy.
6) Służba informacyjna – osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora; posiadające właściwy identyfikator nadany przez Organizatora.
7) Służbie porządkowej – osoby podlegające Kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora, legitymujące się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 lub 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221,
ze zm.), posiadające właściwy identyfikator nadany przez Organizatora.
8) Uczestnik – osoba fizyczna uprawniona do udziału w Imprezie, posiadająca ważny Bilet.

 

§ 2. WSTĘP NA TEREN IMPREZY.

1. Wstęp na teren Imprezy mają osoby posiadające ważny dokument tożsamości, Bilet i posiadające nie mniej niż 18 lat.

2. Osoby, które w dniu koncertu mają ukończone 13 lat(ale nie mają ukończone 18lat)mogą wejść na koncert za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Wzór zgody znajduję się na stronie klubu-regulamin. Osoby, które w dniu koncertu nie mają ukończonych 13 lat mogą wejść na koncert wyłącznie pod opieką osoby dorosłej wskazanej przez rodziców/opiekunów prawnych i za ich pisemna zgodą. Wzór zgody znajduje się na stronie klubu-regulamin. Wzór zgody można ściągnąć tutaj – Zgoda do 13 roku życia PL / Zgoda do 13 roku życia EN / Zgoda powyżej 13 roku życia PL / Zgoda powyżej 13 roku życia EN.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może zażądać od Uczestnika okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamości.

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przy pierwszym wejściu na Imprezę Bilet zostaje wymieniony przez Organizatora na Opaskę. Opaska zostaje trwale założona na rękę Uczestnika. Z Opaski może korzystać tylko jedna osoba. Zdjęcie Opaski z ręki równoważne jest z rezygnacją z udziału w Imprezie. W celu uniknięcia wątpliwości uszkodzenie lub zerwanie Opaski z ręki poza terenem Imprezy jest równoznaczne z rezygnacją z Imprezy. Organizator wymienia Opaskę w przypadku jej uszkodzenia lub zerwania z ręki wyłącznie gdy nastąpiło to na terenie Imprezy.

5. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę osobom:
1) nie posiadającym Biletu lub Opaski,
2) nie posiadającym dokumentu tożsamości,
3) znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
4) posiadającym ubiór utrudniający rozpoznanie (np. kominiarki),
5) które swoim zachowaniem naruszają porządek, są agresywne lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi Imprezy.

6. Organizator zapewnia:
1) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
2) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
3) zaplecze higieniczno-sanitarne;
4) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
5) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu Imprezy;
6) sprzęt gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia Imprezy w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
7) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem Imprezy.

 

§ 3. SPRZEDAŻ BILETÓW.

1. Uczestnicy nie posiadający ważnych Biletów mogą dokonać ich zakupu w kasach Imprezy.

2. Osoba dokonująca zakupu Biletu może zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że liczba Biletów dostępnych w kasach Imprezy jest ograniczona.

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu wykroczeń Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

§ 4. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY.

1. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń Służb Porządkowych.

2. Służby Porządkowe legitymujące się identyfikatorem wydanym przez Organizatora umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
2) legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości;
3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży Uczestników, w przypadku podejrzenia, że Uczestnicy wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w ust. 4 poniżej;
4) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub Regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
6) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik ochrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparciu ataku na przedstawiciela Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr. 114, poz. 740, ze zm.).

3. Uczestnicy Imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Imprezy.

4. Uczestnikom zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Imprezy:
1) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
2) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
3) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
4) napojów alkoholowych,
5) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
6) jedzenia oraz wszelkich płynów i napojów,
7) zamkniętych paczek i pakunków,
8) sprzętu do rejestracji obrazu lub/i dźwięku.

5. Na terenie Imprezy zabrania się:
1) wprowadzania zwierząt,
2) wchodzenia z rowerami, na rolkach lub deskorolkach,
3) prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, akwizycyjnej i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora,
4) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku (np. płoty, mury, maszty, słupy, dachy);
5) wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów (np.: zaplecze sceny, pomieszczenia służbowe);
6) rzucania wszelkimi przedmiotami;
7) pisania na budowlach, ścianach, urządzeniach, drogach, ich malowania i oklejania;
8) zaśmiecania terenu Imprezy.

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie będą sprzedawane, podawane i spożywane napoje alkoholowe.

7. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych będzie odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

 

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTKNIKÓW IMPREZY.

1. Uczestnicy naruszający zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Imprezy będą pociągnięci do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

2. Uczestnicy naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną usunięci z terenu Imprezy lub przekazani Policji.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku usunięcia z terenu Imprezy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami Ustawy Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet, koszty przybycia Imprezę, ani inne roszczenia.

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
1) Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
2) Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

 

§ 6. REKLAMACJE.

1. Uczestnicy Imprezy mogą składać reklamacje, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres Organizatora.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Organizator pisemnie poinformuje Uczestnika o wyniku postępowania reklamacyjnego.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe rozpowszechnione w trakcie Imprezy podlegają ochronie prawnej.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.b90.pl

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Ustawa.

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce